Avaleht / Üldharidus / Tasemetööd / Tasemetöö erisused HEV õpilaste puhul

Tasemetöö erisused HEV õpilaste puhul

Tasemetööde läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade või õpilase õppe aluseks oleva õppekava üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja õpitulemuste omandatust selleks, et muuhulgas anda õpilasele, vanemale, koolile, kooli pidajale ja riigile võimalikult objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest ning sellest, milline on kooli panus õpilaste edasijõudmisse.

Iga õppija on oma arengu, oskuste ja teadmiste poolest erinev, millest tulenevalt ei pruugi tavaviisil esitatava eksamitöö sooritamine olla võimetekohane. Haridusliku erivajadusega õppija tasemetööd peaksid toimuma õpilasele võimalikult ligilähedases vormis ja tingimustel, nagu on olnud korraldatud tema jaoks õppetöö koolis. 

Kooli direktor võib võimaldada haridusliku erivajadusega õpilasele tasemetöö tegemiseks tema erivajadusest tulenevalt vajalikke eritingimusi, sealhulgas ühte või mitut järgmistest:

 • anda lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
 • viia tasemetöö läbi eraldi ruumis;
 • kasutada puhkepausi kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta;
 • kasutada ilma õigekirjakontrolli programmita arvutit õpilasel, kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on erivajadusest tingituna raskesti loetav;
 • lubada vastuse üleskirjutamist tugiisiku poolt, kui õpilane ei saa kirjutada;
 • lubada nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega (düsleksia) õpilasele küsimuste ja teksti ettelugemist;
 • anda kuulmispuudega õpilasele tasemetöö toimumise korralduse kohta kirjalikke juhtnööre;
 • kasutada õpiraskustega õpilasel täiendavaid õppevahendeid (sõnaraamatud, abivalemid jms);
 • selgitada õpiraskustega õpilasele töökorraldusi ning ülesannete teksti täpsemalt ja põhjalikumalt;
 • kasutada kuulmispuudega õpilasel viipekeele tõlki.

Enne tasemetöö toimumist ei pea taotlema ega märkima soovitavaid eritingimusi. Õpilasele võimaldatud eritingimused tuleb kanda eksamite infosüsteemi nelja tööpäeva jooksul peale tasemetöö toimumistvastavalt sellele, kuidas reaalselt eritingimusi rakendati.

3. klassi tasemetöö puhul kantakse õpilasele võimaldatud eritingimused paberprotokolli.

Tasemetöid ei pea sooritama lihtsustatud õppekava järgi õppiv õpilane.

Tasemetöid ja eksameid korraldab SA Innove, kus

 • eritingimustel eksamineerimise teemal abistab HEV peaspetsialist Agnes Pihlak agnes.pihlak@innove.ee
 • eksamite korralduse ja eksamite infosüsteemi kohta tekkinud küsimuste osas saab pöörduda peaspetsialist Polina Popova polina.popova@innove.ee poole. 

Eritingimustel eksamineerimist ja tasemetööde korraldamist reguleerib Haridus- ja teadusministeeriumi määrus nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord" (15.12.2015).