Avaleht / Üldharidus / Muu kodukeelega laps / Kes on kes? / Tagasipöördujad

Tagasipöördujad

Tagasipöördujad on Eesti kodanikud ja eestlased (sh välisriigis sündinud eestlased), kes on elanud välismaal koos vähemalt ühe lapsega järjest vähemalt ühe õppeaasta ning kelle Eestisse (tagasi) tulekust on möödas kuni viis aastat.

Uuringu tellis Haridus- ja Teadusministeerium ning selle viis läbi Civitta Eesti AS.

Uuringu peamiseks eesmärgiks oli selgitada välja kitsaskohad, millega Eestisse tagasipöördunud lastega pered hariduse valdkonnas kokku puutuvad, ning anda soovitusi laste õppima asumise ja haridussüsteemis kohanemise parandamiseks.

Erinevatest riikidest kooli õppima asunud lapsed rikastavad koolikeskkonda ja kasvatavad tolerantsi. Haridusasutused rõhutasid tagasipöördunud laste laiemat silmaringi, suuremat valmisolekut uute ettevõtmiste planeerimisel ja klassikaaslaste tegevustesse haaramisel ning innustamisel.

Samas on tagasipöördunud õpilased enamasti keelelise erivajadusega. Probleemid keeleoskuses on muutnud keeruliseks ka teistest õppeainetest arusaamise ja nende õpetamise. Peamiste lahendustena on üldhariduskoolides kasutatud individuaalset õppekava, täiendavaid keeletunde ja konsultatsiooni võimalusi.

Olulisemate probleemkohtadena toodi tagasipöördujate endi poolt välja, et lasteaia või koolikohta ei saadud soovitud asutusse, koolikatsetel ei arvestatud lapse eripäradega või toimusid need pere jaoks ebasobival ajal. Lisaks esinesid lapsevanemate hinnangul haridussüsteemi sisse elamise ja klassi sulandumisega seotud raskused.

Õpetajatel on valdavalt vähene kogemus tagasipöördujatega, mistõttu ollakse mures, kas nendele lastele suudetakse pakkuda samasuguseid teadmisi nagu teistele õpilastele. Puudust tunti teadmiste ning praktiliste kogemuste jagamisest koolide vahel, informatsioonist erinevate riikide haridussüsteemide ja nende toimimise kohta. Hetkel olulist vajadust spetsiifiliste koolituste järele siiski ei tuntud, kuid leiti, et see vajadus kasvab kindlasti tagasipöördujate arvu suurenedes.

Samas kohanevad tagasipöördujad reeglina kiiresti.

Peamised soovitused olid seotud informatsiooni (nii õpetajaid kui ka tagasipöördujaid puudutav info) kättesaadavuse parandamisega ja kogemuste jagamise (tugivõrgustiku) soodustamisega, vanemate teadlikkuse tõstmisega (näiteks millele pöörata tähelepanu välisriiki suundumise või tagasipöördumise kavandamisel), paindlike lahenduste väljatöötamisega koolikoha säilitamise tagamiseks ja vajadustele vastava tugisüsteemi (nt tugiõpetajate/tugiõpilaste) ning kompetentside (nt eesti keele kui teise keele õpetajate olemasolu) tagamisega koolides.