Avaleht / Struktuuritoetused / Periood 2014-2020 / Toetuse taotlejale / Õppevara ühiskasutuskorraldus

Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine" oli avatud 28. juunist kuni 2. oktoobrini 2017 kl 17:00. Innovesse laekus 50 taotlust.

Toetuse andmise eesmärk on suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele, sealjuures toetada haridusasutusi iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust arendava õpikäsituse rakendamisel kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse (Klass+) abil.

Toetatavad tegevused

 1. ühiskasutuses uuendusliku ja kaasaegse õppevara soetamine õppekavaliste tegevuste eluviimiseks mitme haridusasutuse koostöös;
   
 2. punktis 1 soetatud õppevara kasutuselevõtuks vajaliku õppematerjali arendamine eesmärgipärase kasutamise toetamiseks, sh digitaalse õppematerjali kättesaadavaks tegemine õppevaraportaali e-Koolikott kaudu;
   
 3. punktis 1 soetatud õppevara kasutuselevõtuks vajaliku õpetajate täiendusõppe läbiviimine seadmete ja õppematerjalide heaperemeheliku ja eesmärgipärase kasutamise tagamiseks;

 4. punktis 1 soetatud õppevara kasutuselevõtuks vajaliku ühiskasutuse korraldamisega seotud tegevused.

Taotlusvoor on avatud üldharidusvaldkonnas ning taotlusi oodatakse eelkõige loodus- ja täppisteaduste valdkonnas.

Taotlusvoorus toetatakse vähemalt kolme kooli koostöös kasutatava uuendusliku ja kaasaegse õppevara soetamist. Projekte oodatakse erinevates koostöövormides: põhikoolid, põhikoolid-kutsekoolid, põhikoolid-gümnaasiumid, gümnaasiumid. Soetatav õppevara peab toetama riiklikus õppekavas seatud eesmärkide ja õpitulemuste saavutamist ning sealjuures omama koostoimet digitehnoloogiaga, aidates näha sellega kaasuvaid võimalusi kui ka arendades õpilaste digioskusi. Projektiideed ning koolide vajadused võivad olla erinevat laadi, projektid võivad olla näiteks loodusainete õppimist toetava labori sisseseade, multimeediaõpet toetav õppevara või hoopis kitsamalt astronoomia õppimist toetav õppevara. 


Taotleja ja partner

 • Taotlejaks võib olla haridusasutuse pidaja, haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutus või haridusasutuse pidaja nõusolekul haridusasutuse huvides tegutsev mittetulundusühing ning sihtasutus.
 • Kui taotleja on haridusasutuse huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, peab olema selline korraldus põhjendatud ning organisatsioon peab olema tegutsenud vähemalt ühe aasta enne taotluse esitamise tähtaega.
 • Taotleja peab kaasama partneri või koostööpartnerina teisi haridusasutusi.
   

Sihtgrupp

 • Projektide tegevuste sihtgrupp on õpilased, õpetajad ja haridusasutused.
   

Eelarve, toetuse summa ja osakaal

 • Taotlusvooru eelarve on 2 000 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.
 • Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta ühes taotlusvoorus on 200 000 eurot ja minimaalne toetuse summa on 50 000 eurot. 
 • Üks taotleja võib esitada kuni kaks taotlust (sh osaleda partnerina) ühes taotlusvoorus.
 • Toetuse maksimaalne määr on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Projektidele, mille taotletava toetuse summa on 100 000 eurot ja vähem, antakse toetust kindlasummaliste maksete alusel. 
 • Projektidele, mille taotletava toetuse summa on suurem kui 100 000 eurot antakse toetust tegelike kulude alusel.
 • Projekti abikõlblikkuse periood on kuni 60 kalendrikuud ja mitte vähem kui 36 kalendrikuud.

 

Määrus ja infomaterjalid

 

Taotluste esitamine

Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee 
Taotlusvoor oli avatud 2. oktoobrini 2017 kl 17:00. 

Infopäevad

Taotlusvooru tutvustamiseks toimusid infopäevad 23. augustil Tartus ja 24. augustil Tallinnas.
Infopäevade materjalid leiab siit. Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri 
elukestva õppe keskus. 
Lisainfo: tel 735 0528