Avaleht / Riigieksamid / Riigieksamitulemuste kehtivusaeg

Riigieksamitulemuste kehtivusaeg

Eksamitulemuste kehtivusaeg ei ole piiratud.

Väljavõte Vabariigi Valitsuse 22.aprilli 2003.a määrusest nr 122 "Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid":

§5. Lõputunnistuse, hinnetelehe ja riigieksamitunnistuse kehtivus
(1) Lõputunnistus, hinneteleht ja riigieksamitunnistus on eluaegsed.
(2) Lõputunnistuse, hinnetelehe ja riigieksamitunnistuse, samuti selle väljaandmise aluseks olnud alusdokumendi võib kehtetuks tunnistada «Haldusmenetluse seaduses» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätestatud tingimustel ja korras. Lõpudokumendi ja alusdokumendi tunnistab kehtetuks selle väljaandnud õppeasutus või tema õigusjärglane või nende puudumisel haridus- ja teadusminister.

Samas on igal kõrgkoolil õigus määrata, kui vanu riigieksamitulemusi nad aktsepteerivad.