Avaleht / Riigieksamid / Eksamite korraldus

Eksamite korraldus

Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10.00.

Eesti keele kui teise keele ja võõrkeelte riigieksami suuline osa algab igal eksamipäeval kell 9.00.

Riigieksam viiakse läbi ruumis, kus eksaminandid saavad istuda ühekaupa ja üksteist häirimata.

Eksamiruumis on ka eksamikomisjon, kelleks on kooli esindajad ja välisvaatleja, vahel ka riikliku järelevalve esindaja või Sihtasutus Innove esindaja.

Eksamikomisjoni hooleks on, et eksam sooritataks täpselt juhendi kohaselt, et kasutatakse ainult lubatud töövahendeid, et eksaminandid märgiksid kindlasti tööle oma koodi, et kirjalikku riigieksamit alustataks üheaegselt ning lõpetataks ettenähtud ajal, et ei kasutataks kõrvalist abi ega spikreid.

Välisvaatlejal on õigus eksaminand ette hoiatamata eksamilt ära saata, kui ta kasutab töös kõrvalist abi, kirjutab maha või aitab sellele kaasa. Samuti kõrvaldatakse eksaminand eksamilt, kui ta segab eksami läbiviimist või häirib kaasõpilasi. Sellisel juhul loetakse eksam mittesooritatuks.

Enne riigieksami algust selgitab eksamikomisjon eksami korda ja nõudeid, samuti eksamitöö vormistamise küsimusi.

Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument: pass, autojuhiluba või ID-kaart. Isikuttõendava dokumendita eksamit sooritada ei saa.

Eksamile on soovitav kaasa võtta rohkem kui ainult üks kirjutusvahend - kui üks pastapliiats tühjaks saab, ei jää sellepärast veel hätta.

Eksamiruumi võib kaasa võtta ka vajalikud ravimid ning lubatud on väike karastusjook. Muid isiklikke esemeid eksamil kaasas olla ei tohi.

Eksamiruumi pääseb nimekirja alusel juba enne ametliku eksamiaja algust. Kui juhtub, et eksaminand hilineb kuni 30 minutit ning eksamikomisjon peab hilinemise põhjust arvestatavaks, saab eksaminand siiski võimaluse eksam sooritada.

Eksami lõpetamine

Kui eksamitöö on lõpetatud, tuleb kirjutada nii eksamitööle kui vastuselehele oma  eksamitöö kood. Koodi ütleb  eksamikomisjon. Seejärel tuleb töö üle anda eksamikomisjonile ja kirjutada allkiri eksamitöö üleandmise lehele. Pärast seda võib eksamiruumist lahkuda.

Eksamikomisjoni ja välisvaatleja ülesandeks jääb eksamitööd protokollile vastavalt pakkida, kinni pitseerida ning SA Innovele tagasi saata.

Eksaminandil on õigus soovi korral saada koopia oma eesti keele kirjandist ning inglise keele ja eesti keele teise keelena eksami kirjutamisosast. Koopia tehakse pärast eksami lõppemist riigieksamikomisjoni esimehe ning välisvaatleja juuresolekul. Kool võib kehtestada tasu koopia tegemise eest.

Eesti keele (vene või muu õppekeelega koolis või klassis) riigieksami suuline osa salvestatakse.