Avaleht / Riigieksamid / Hindamine

Hindamine

Riigieksamite hindamisest

Riigieksamite töid hindavad riiklikud spetsialistid üle terve Eesti. Anonüümseid, kodeeritud riigieksamitöid hinnatakse 100 palli süsteemis. Rahvusvahelistel keeleeksamitel võidakse kasutada erinevaid pallisüsteeme. Hindaja ei tea, kelle tööd ta hindab. Eksam on sooritatud gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikul tasemel, kui saavutatud on vähemalt 1 % maksimaalsest tulemusest.

Eesti keele eksami tekstiloome ning inglise keele ja eesti keele teise keelena essee osa hindavad kaks sõltumatut hindajat. Kui kahe hindaja poolt pandud punktide vahe on piisavalt suur, siis hinnatakse eksamitöö kolmandat korda ning alles seejärel selguvad lõplikud pallid.

Inglise keele ja eesti keele teise keelena eksami suulist osa hindab vastava aine spetsialist, kes ei või olla eksaminandi oma õpetaja. Inglise keele eksami suuline osa salvestatakse, see annab eksaminandile võimaluse hiljem oma suulise osa tulemust apelleerida. 

Et vältida võimalikke vigu, sisestatakse andmebaasi kõik eksamitööd kaks korda kahe erineva inimese poolt. Kui kahe sisestuse vahel leitakse erinevus, siis kontrollitakse töö pealt punktid veel kord üle ja parandatakse vead. Seega on kindel, et riigieksamitunnistusele kantud punktid on õiged.
 

Riigieksamite tulemused

Riigieksamite tulemused tehakse eksaminandile teatavaks internetis riigiportaali www.eesti.ee vahendusel. Samas on võimalik tellida ka tulemuste kiirteavitust e-kirja vormis. Selle teenuse kasutamiseks peab olema kas ID-kaart või leping internetipangaga. Riigiportaalis muudetakse andmed eksamitulemuste kohta kättesaadavaks järk-järgult, vastavalt sellele, kuidas tööd hinnatud saavad.

Alates 20. juunist on võimalik riigiportaalist alla laadida elektrooniline riigieksamitunnistus. 2009. aastast alates paberil tunnistusi enam ei väljastata.

Koolieksamitöid hinnatakse eksamikomisjoni liikmete poolt vastavalt kooli kinnitatud hindamisjuhendile.
 

Negatiivne eksamitulemus

Kui hindaja avastab eksamitöödes tõendi mahakirjutamise kohta (eri eksaminandide töödes olevad ühesugused parandused, identse sõnastuse vabavormilistes vastustes vmt), võidakse hindamiskomisjoni otsusel eksamitöö hinnata 0 palliga.

Gümnaasiumilõpetaja, kelle riigieksamitulemus oli 0 palli või puudus eksamilt, saab riigieksami uuesti sooritada järgmisel õppeaastal. Õpilane võib muuta võõrkeele riigieksami õppeainet ja matemaatika riigieksami kitsa või laia matemaatika ainekavale vastavate ülesannete valikut.

Gümnaasiumilõpetaja, kes sooritas koolieksami mitterahuldavalt või ei sooritanud koolieksamit, sooritab korduseksami hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase taotlusel võib eksam toimuda ka pärast 30. juunit, hiljemalt jooksva õppeaasta 25. augustiks.