Avaleht / Riigieksamid / Varemlõpetanuna riigieksamile

Varemlõpetanuna riigieksamile

Riigieksamile registreerumine

Riigieksamitele on võimalik end registreerida ajavahemikus 1. november - 20. jaanuar.

Registreerimiseks on kaks võimalust:

  • Internetipõhine registreerimine Eksamite Infosüsteemi  keskkonna vahendusel aadressil https://eis-id.ekk.edu.ee/eis. Keskkonda saab siseneda ID-kaardi või mobiil-ID abil. Portaali sisenemisel valige üleval menüüribast “Testide sooritamine” ja ”Registreerimine”. Avanevas vaates klõpsata nupul "“Sisesta registreerimise avaldus”". Täpsemad juhendid on leitavad SIIT (video) või SIIT (pdf)
  • Registreerimiseks täita kohapeal või saata posti teel avaldus Sihtasutusse Innove aadressil Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn.

SA Innoves saab avaldusi esitada tööpäeviti 8.30 -17.00.

Digitaalselt allkirjastatud avaldusi ootame aadressile innove@innove.ee.

Enne registreerimist on soovitav kõrgkoolist, kuhu soovite õppima minna, uurida, millised riigieksamid on sisseastumiseks nõutavad, sest pärast registreerimise tähtaega eksamivalikuid muuta ei saa.
 

Registreerimistasu


Keskhariduse omandanud isikud peavad tasuma riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise eest registreerimistasu 5 eurot iga aine kohta, mida soovitakse uuesti sooritada.

Registreerimistasu kanda Rahandusministeeriumi arveldusarvele:

SEB pank – EE891010220034796011
Swedbank – EE932200221023778606
Danske Bank – EE403300333416110002
Nordea – EE701700017001577198

Maksekorraldusele märkida kindlasti viitenumber – 3500081539.
Selgitusse kirjutage õppeained, mille eest registreerimistasu maksate.
Nt: Sama õppeaine (eesti keel, matemaatika) riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimine.

Kui registreerimistasu maksab avalduse esitaja eest keegi teine, siis tuleb selgitusse märkida ka avalduse esitaja nimi.

Registreerimistasu maksmata jätmisel isikut korduveksamile ei lubata.

Tsentraliseeritud riigieksamid toimusid esmakordselt 1997. aastal. Eksaminandid, kes lõpetasid keskkooli enne 1997. a. ja praegu kehtiva korra alusel riigieksameid (varemlõpetanuna) sooritanud ei ole, eksamite eest tasuma ei pea.

Registreerimistasu ei pea maksma riigieksamite esmakordsel sooritamisel ning nende riigieksamite eest, mida varem sooritatud ei ole. Samuti ei pea registreerimistasu maksma siis, kui registreerujal on kool lõpetamata ning tal puudub keskharidust tõendav dokument.
 

Riigieksami sooritamise koht

Varemlõpetanutele määratakse riigieksamite toimumise koht avaldusele märgitud aadressi järgi. Üldjuhul toimuvad riigieksamid gümnaasiumide juures. Erandiks on suurlinnad, kus suure eksaminandide arvu korral ei soorita varemlõpetanud riigieksameid koos abiturientidega. Kui te ei soovi riigieksameid sooritada avaldusele märgitud aadressijärgses linnas/maakonnas, kirjutage märkuste lahtrisse sobiv linn/maakond.

Eksamikoht teatatakse kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne eksameid. Eksamikoha teade saadetakse kas avaldusele märgitud postiaadressil või e-posti aadressil (mõlemale korraga ei saadeta). Saamisviisi eelistus tuleb märkida registreerimisavaldusel.

Eksamil tuleb esitada pildiga isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, autojuhiluba) ja eksamikoha teade.

Võõrkeele ja eesti keele kui teise keele eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Suuline osa toimub kokkuleppel kooliga erigraafiku alusel. Varem gümnaasiumi lõpetanud saavad teada suulise osa toimumisaja eksamikoha teatelt või koolist, kus sooritavad võõrkeeleeksami kirjaliku osa. Suuline osa võib toimuda ka kirjaliku eksamiosaga samal päeval ning inglise keele eksami puhul väljaspool eksamigraafikut.
 

Riigieksamilt puudumine

Riigieksamilt puudumise korral on eksam võimalik sooritada lisaeksami ajal. Lisaeksamid korraldatakse neile, kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt, kuid endast mitteoleneval põhjusel ei saanud eksamit sooritada põhieksami päeval.

Lisaeksamil osalemiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus koos tõendiga SA Innovele. Kui juba enne eksami toimumist on teada, et eksaminandil ei ole võimalik osaleda korralisel eksamil (nt usulistel põhjustel, osalemise tõttu rahvusvahelistel võistlustel, olümpiaadidel), on soovitav lisaeksami taotlus esitada võimalikult varakult enne eksamit. Kui korraliselt eksamilt puudumine on ootamatu (nt haigestumise korral), tuleb taotlus koos tõendiga esitada kolme tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist. 

Kui siiski loobute riigieksami sooritamisest, palume sellest teatada võimalikult varakult e-posti aadressil info@innove.ee.
 

Võõrkeele riigieksam


Võõrkeeles on võimalik riigieksamina sooritada ainult inglise keele eksam.

Saksa, vene ja prantsuse keele riigieksam on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitega järgmiselt:

  • prantsuse keel – DELFscolaire B1- ja B2-tase
  • saksa keel – Goethe-Zerifikate B1- ja B2- tase
  • vene keel – Тест по русскому языку как иностранному B1- ja B2- tase.

Täpsemat informatsiooni eksamite ülesehituse ja sisu kohta (temaatika, õppekirjandus jm) ning näidisülesanded leiate siit.