Avaleht / Riigieksamid

Riigieksamid


                             

Gümnaasiumi lõpueksamid jagunevad riigieksamiteks ja koolieksamiks. Riigieksamid toimuvad kord aastas kevadeti üle Eesti ühel ja samal päeval.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased sooritama kolm kohustuslikku riigieksamit:

  • eesti keeles või eesti keeles teise keelena
  • matemaatikas
  • võõrkeeles

Võõrkeele riigieksami saab õpilane valida saksa, inglise, prantsuse, vene keele eksamite vahel. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamitena saab õpilane sooritada rahvusvahelised eksamid ning valida B1- või B2-taseme eksami. Inglise keele riigieksam mõõdab keeleoskust B1- ja B2-tasemel.

Riigieksamitööde ülesandeid valmistavad ette ja eksamitöid hindavad komisjonid, kes tegutsevad Sihtasutuse Innove juures.

Riigieksameid saavad sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased ning juba keskhariduse omandanud isikud, kellel on plaanis haridusteed jätkata kõrgkoolis.

Riigieksamitega seonduvat reguleerivad õigusaktid:

Haridus- ja teadusministri määrus nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"

Haridus- ja teadusministri määrus "Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal"