Avaleht / Organisatsioonist / Täienduskoolitus

Täienduskoolitus

SA Innove korraldab ja viib läbi erinevaid täienduskoolitusi ja õpisündmusi. 

Koostöös erinevate haridusasutuste, ülikoolide ja teiste kooliväliste partneritega korraldame täienduskoolitusi, mille üldine eesmärk on haridussüsteemis osalevate täiskasvanute arendamine, mis omakorda toetab õppija vajalike teadmiste ja oskuste kasvu ning suurendab nende konkurentsivõimet tööturul.

Koolitused ja õpisündmused leiate täienduskoolituskalendrist

päis_1.jpg

Arenguprogrammid ning õpetaja ja 
koolijuhi täienduskoolitus

Koolituste eesmärk on viia üld- ja kutse-
hariduskoolide õpetajate ja haridusasutuste juhtide arengu toetamine ning hindamine vastavusse nüüdisaegse õpikäsitusega ning suurendada nende ametite köitvust. Arendatakse nii alustavate kui ka ametis olevate juhtide juhtimiskompetentse, toetatakse mentori rolli võtmist, teadvustatakse õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise olulisust, ning uueneva õpikäsituse tähtsust. Toimuvad koolitused kaasaegsete metoodikate ja tehnoloogiate õpetamiseks, et õpetajad digimaailma uuendustega kursis hoida. 

Uuri lähemalt SIIT. 
Koolitustele registreeru SIIN

Päis_2.jpg

Koolitused keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaedade ja koolide töötajatele ning kohalikus omavalitsuses töötavatele haridusametnikele

Koolitused toetavad pedagooge lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) põhimõtete mõtestamisel ning keelekümblusmetoodika rakendamisel rühma/klassi ja asutuse tasandil, samuti heade õpetamistavade levikut. Keelekümbluse valdkonnas rakendatavad täienduskoolituse õppekavad on suunatud õpetajatele ja õpetajate abidele, asutuste meeskondadele, juhtidele.

Uuri lähemalt SIIT
Koolitustele registreeru SIIN

Päis_3.jpg

Kutse- ja kõrgkoolide töökohapõhise õppe koordinaatorite, praktikajuhendajate ja
-koordinaatorite koolitused


Tartu ülikool ja Tallinna ülikool korraldavad koolitusi praktika ja töökohapõhise õppe koordinaatoritele, õppeasutusepoolsetele praktikajuhendajatele ja õppetegevuse eest vastutavatele töötajatele. Koolituste eesmärgiks on praktika ja töökohapõhise õppe hea tava juurutamine, õppurite toetamise ja nõustamise parendamine, praktika olulisuse ja tulemus-
likkuse suurendamine õppekavades ning välisüliõpilastele praktika võimaluste loomisele kaasaaitamine. 

Uuri lähemalt SIIT

Päis_4(2).jpg

Täienduskoolitused ettevõtlusõppe alasete pädevuste tõstmiseks

Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ettevõtlus- ja majandusõpetajatele, kõrgkoolide ettevõtlusõppejõududele ning ettevõtlusõppesse kaasatud ettevõtjatetele ja mentoritele suunatud täienduskoolituses käsitletakse mentorluse, autorikaitse, disaini jm teemasid. Koolitustel on koos õpetajad, õppejõud ja ettevõtjad, et ka üksteisega parimaid kogemusi, teadmisi ja praktikaid jagada ning tõhusamalt koostööd teha. 

Uuri lähemalt SIIT
Koolitustele registreeru SIIN


Lähtume täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning SA Innove täienduskoolituse ja õpisündmuste teenusstandardist.
Majandustegevusteate number EHISes: 152256.