Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / PRÕM / Töökohapõhise õppe arendus

Töökohapõhise õppe arendus

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem, moodustades vähemalt 2/3 õppe mahust.

Loe lisaks SIIT!


Aastatel 2015-2018 laiendatakse PRÕM tegevuste toel töökohapõhise õppe võimalusi Eestis.
Selleks:

 • loome täiendavaid töökohapõhise õppe õppekohti:
  • täiendavad õppekohad tellitakse kutseõppeasutustelt ja kutseõpet pakkuvatelt rakenduskõrgkoolidelt lisaks riikliku koolitustellimusega tellitavatele õppekohtadele;
  • õppekohad luuakse kutseõppeasutustesse vastavalt tööandjate tegelikele vajadustele ja valmisolekule uute või olemasolevate töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  • piloteeritakse erinevaid töökohapõhise õppe rakendusmudeleid nii kutse- kui ka kõrgkoolides;
   UUS! Töökohapõhise õppe põhimõtted kõrghariduses
 • toetame töökohapõhise õppe korralduse arendustegevusi:
  • toetame õppeasutuste töökohapõhise õppe koordinaatorite ja töökohapoolsete juhendajate koostööd;
   • NB! Määruse "Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel" raames on avatud taotlusvoor 29.11.2016-30.01.2017 kl 17.00. Täpsem info SIIN
  • korraldame koolitusi töökohapõhise õppe koordinaatoritele, õppeasutusepoolsetele praktikajuhendajatele ja töökohapoolsetele juhendajatele;
  • toetame parimate praktikate levitamist ja üksteiselt õppimist kõikide haridustasemete ning ka õppeasutuste ja tööandjate vahel;
   • Eesti Tööandjate Keskliidu eestvedamisel tunnustame parimaid töökohapõhist õpet pakkuvaid ettevõtteid;
 • koostame juhendmaterjale töökohapõhise õppe rakendamiseks:
  • töötame välja töökohapõhise õppe rakendusmudelid erineva suuruse ja valdkonna ettevõtetele;
  • töötame välja põhimõtted töökohapõhise õppe võimaldamiseks kõrghariduses;
 • seirame töökohapõhise õppe olukorda ja arenguid;
 • jälgime töökohapõhise õppe rahvusvahelisi arengutrende ja kogemusi (SaksamaaTaani ja Ühendkuningriikide kogemus) ning vajadusel täiendame Eestis rakendatavaid mudeleid;
 • vajadusel toetame töökohapõhist õpet reguleerivate õigusaktide muudatusettepanekute väljatöötamist.

   

Eesmärgid

 • Töökohapõhise õppe süsteem on hästi toimiv, ühtlustatud ja läbipaistev ning jätkusuutlik.
 • Vähenenud on madala haridustasemega mitteõppivate (18-24-aastaste) ning eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute osakaal.
 • Töökohapõhises õppes õppijate arv on tõusnud ja seeläbi õppijad omandanud tööturu vajadustele vastava kvalifikatsiooni.
 • Töökohapõhise õppe läbiviimisse kaasatud tööandjate arv on suurenenud ja neil on täiendavad võimalused sobiva tööjõu koolitamiseks.
 • On välja töötatud ja piloteeritud töökohapõhise õppe rakendusmudelid erineva suuruse ja valdkonna ettevõtetele.

   

Mõõdetavad tulemused

 • Aastaks 2018 on töökohapõhises õppes 4200 õppekohta. 2020. aasta eesmärk on 7200 õppekohta.
 • Aastal 2018 lõpetab töökohapõhises õppes osalenutest edukalt 70% õppijatest.
 • Aastal 2018 omandab vähemalt 75% alustanud õppijatest (s.o 3400 õpilast) tööturu vajadustele vastava kvalifikatsiooni.
 • Aastaks 2018 osaleb praktikasüsteemi ja töökohapõhise õppe arendustegevustes 80% kõigist kutse- ja kõrgkoolidest.
 • Aastal 2018 rakendavad töökohapõhist õpet vähemalt 250 ettevõtet.
 • Aastal 2018 tunnustab Eesti Tööandjate Keskliit kaheksat parimat praktikat ja töökohapõhist õpet pakkuvat ettevõtet.

    

Dokumendid

Õppeasutusele

Tööandjale

    

Täiendavad materjalid

    

Uuringud

   

Kontakt

Kui soovid töökohapõhise õppe kohta rohkem infot, kutsu projeki arendusjuht Piret Lilover enda asutusse kõnelema. 

Piret Lilover
Projekti arendusjuht
e-post: piret.lilover@innove.ee
tel: 735 0653 / 58853769

Lii Topaasia
Sõidutoetused
telefon: 735 0713
e-post: lii.topaasia@innove.ee

Diana Jalast
Koordinaator
telefon: 735 0502
e-post: diana.jalast@innove.ee

      

Täiendav info

PRÕMi kaudu toetatakse kuut suurt tegevusvaldkonda: