Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / PRÕM / Õpetajakoolituse praktika

Õpetajakoolituse praktika

Toetame õpetajakoolituse praktikasüsteemi arengut ja ühtlustumist, sh suurendame õpetajakoolituse tudengite praktikavõimalusi. Selleks:

 • panustame ülikoolide ja praktikaasutuste koostöö arengusse;
  • korraldame koostöövõrgustikku arendavaid üritusi, mis toetavad vastastikust õppimist;
  • toetame heade kogemuste jagamist ja uute praktikakogukondade tekkimist;
  • kaasame praktikakogukondadesse kõikide õppetasemete esindajad, sh kutseõpinguid läbiviivad õppejõud ja praktikaasutuste praktikajuhendajad;
  • hüvitame praktikakogukondade liikmete koolituskulud;
  • toetame praktikaasutusi õpetajakoolituse praktika läbiviimisel, eesmärgiga suurendada nende vastutust kvaliteetselt juhendatud praktika läbiviimisel;
  • tellime või loome praktika- ja praktikakorralduslikke materjale.
 • toetame õpetajakoolituse üliõpilasi ja nende juhendajaid nii kõrgkoolis kui ka praktikaasutuses;
  • maksame sõidu- ja majutustoetusi õpilastele, kes sooritavad oma praktika elukohast erinevas maakonnas, järgmistel tingimustel:
   • sõidu- ja majutustoetust makstakse elukohast (sh kooli ühiselamust või õpilaskodust) praktikakohta ja tagasi,
   • toetus ei laiene õppuritele, kes on praktikal Tallinnas või Tartus,
   • toetust on võimalik taotleda 15-40 päeva eest õppeaastas,
   • toetust maksab õppurile õppeasutus,
   • õppekavad, mille õpilastele toetusi makstakse, kinnitatakse üheks õppeaastaks.
  • mitmekesise koolikogemuse tagamiseks toimub praktika erinevates praktikaasutustes;
  • üliõpilasele määratakse praktikakogukonnast kindel tugiisik, kes toetab üliõpilase professionaalset arengut ning toetab tudengit praktikakogukonna liikmeks kujunemisel.

Tegevusi viivad ellu Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool.

Eesmärgid

 • Õpetajakoolituse üliõpilaste praktikavõimalused on mitmekesised ja praktikakorraldus kvaliteetne.
 • Õpetajakoolituses lõimitakse teoreetilisi ja praktilisi õppeaineid.
 • Ülikoolide ja teiste õppeasutuste koostöö on toimiv.
 • Praktikakogukondade koostöö on järjepidev ning omal initsiatiivil luuakse ka uusi praktikakogukondi.

Mõõdetavad tulemused

 • Aastaks 2018 on ülikoolide ja õppeasutuste vahel sõlmitud uute õpetajakoolituse praktika lepingute 10% kõikidest õpetajakoolituse praktikalepingutest.
 • Aastaks 2018 on  PRÕM tegevuste raames praktikajuhendamise koolitustel osalenud kokku 3900 juhendajat.

Dokumendid

Kontakt

Helna Karu-Baher
Õpetajakoolituse praktika peaspetsialist
telefon: 735 0592
e-post: helna.karu-baher@innove.ee

Lii Topaasia
Sõidu- ja majutustoetused
telefon: 735 0713
e-post: lii.topaasia@innove.ee


PRÕMi kaudu toetatakse kuut suurt tegevusvaldkonda: