Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / PRÕM / Täiendav keeleõpe

Täiendav keeleõpe

Toetame kutse- ja kõrghariduse õppurite akadeemilise ja erialase eesti keele ning võõrkeelte õpet eesmärgiga suurendada õppijate sujuvat liikumist  haridustasemete vahel ning õpingutejärgset toimetulekut, karjäärivõimalusi ja mobiilsust tööturul. Selleks: 

 • nõustame kutseõppeasutuste juhte ja personali mitmekeelse ja -kultuurilise õpikeskkonnaga toimetulekul;
 • toetame kutseharidusõppes eesti õppekeelele üleminekut (hiljemalt 1. september 2020):
  • kaardistame täiendava eesti keele õppe vajadusi;
  • koordineerime vajadusel täiendavat eesti keele õpet eesti keelest erineva emakeelega õppuritele;
 • toetame kõrgharidustaseme õppurite erialase eesti keele kui teise keele õpet:
 • toetame kutse- ja kõrghariduse õppurite erialaste võõrkeelte õpet:
  • tegevused on suunatud eelkõige kõrgharidusõppes (võõrkeele) õpetajaiks õppivate ning kutsehariduses teenindusvaldkonna õppurite võõrkeelte oskuste parandamiseks;
  • toetame erialaste materjalide väljatöötamist;
 • eelistame järgmisi keeleõppetegevusi:
  • eelistatuna näeme tegevuses ette lisatunde ja keeleõppe kursusi, projekte, eesti keele õpet praktilise töö ja praktika käigus eestikeelses keskkonnas, nt eesti õppekeelega kutseõppeasutuses või tunnivälise tegevusena (õpilasvahetused, kultuuriprogrammid, õppekäigud jne) või kombineeritud õppena;
  • oodatud on mitteformaalne keeleõpe rõhuga erialase keelele ja praktikale keelekeskkonnas; 
  • õppeasutustel on kohustus keeleõppe alguses ja lõpus hinnata õppurite võõrkeele oskust, tõendamaks õppija keeleoskuse muutust;
   • täiendav erialaste võõrkeelte õpe ja selle hindamine toimub kutse- ja kõrgkoolide Euroopa keelemapi eeskujul koostatud erialase võõrkeele enesehindamise lehtede alusel;
  • õppeasutusel on võimalus taotleda rahastust täiendavaks võõrkeeleõppeks tegevuskavapõhiselt;
  • tegevuse eelarvestamisel on eesti keele täiendava õppe keskmiseks mahuks arvestatud 120 tundi ja võõrkeele koolituses 50 tundi, koolituse ühe osaleja keskmiseks tunnihinnaks on arvestatud 5,5 eurot;
 • keeleõppe prioriteedid kinnitab PRÕMi juhtnõukogu SA Innove ettepanekul.

Taotlusvoorud ja teabepäevad

Eesmärgid

 • Kutseõppurite eesti keele kui teise keele oskus on paranenud.
 • Nõustatud kutseõppeasutustes on tagatud muukeelsete õpilaste, (k.a uusimmigrandid) parem toimetulek.
 • Üliõpilaste erialase eesti keele kui teise keele oskus on paranenud.
 • Nii kutseõppurite kui ka üliõpilaste erialas(t)e võõrkeel(t)e oskus on paranenud.

Mõõdetavad tulemused

 • Aastal 2018 on täiendavas eesti keele õppes osalenud 1800 õppurit.
 • Aastal 2018 on täiendavas võõrkeele õppes osalenud 1200 õppurit.

Dokumendid

Kontakt

Helna Karu-Baher
Täiendava keeleõppe spetsialist
telefon: 
735 0592
e-post: helna.karu-baher@innove.ee

Lii Topaasia
Keeleõppetegevused, sõidu- ja majutustoetused
telefon: 735 0713
e-post: lii.topaasia@innove.ee 

Natalja Mjalitsina
Õppekava ja metoodikakeskuse juhataja
telefon: 735 0640
e-post: natalja.mjalitsina@innove.ee


PRÕMi kaudu toetatakse kuut suurt tegevusvaldkonda: