Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / E-hindamine, e-õppevara

Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt


Tegevused 2016-2017 

KODULEHELE_DIGI_05.2017_2.jpg


E-hindamise metoodika arendamine ja rakendamine 

1. Töötame välja ja viime läbi e-tasemetööd

 • Koostame keele ja kirjanduse, matemaatika, võõrkeelte, loodusainete ja sotsiaalainete valdkondades tasemetööde kontseptsioonid.
 • Töötame välja uuendatud tagasisidevõimalustega I ja II kooliastme e-tasemetööde prototüübid loodusõpetuses, matemaatikas, eesti ning vene keeles ja eesti keeles teise keelena.
 • Viime läbi esimesed uuendatud funktsionaalsusega e-tasemetööde katsetused.

  Eesmärk on kasutusele võtta e-tasemetööd. 
   

2. Töötame välja ja viime läbi e-eksamid

 • Koostame põhikooli lõpueksamite e-eksamitööde kontseptsioonid (keel ja kirjandus, loodusained, sotsiaalained, matemaatika ning võõrkeeled) ning gümnaasiumi e-riigieksami kontseptsiooni keele ja kirjanduse valdkonnas.
 • Töötame välja põhikooli e-eksamitööde prototüübid eesti ja vene keeles ning eesti keeles teise keelena ja gümnaasiumi riigieksamitöö prototüübi eesti keeles.
 • Viime läbi esimesed e-eksamite katsetused.

  Eesmärk on kasutusele võtta e-eksamid.
   

3.  Töötame välja üldpädevuste e-hindamisvahendid 

 • Viime I–IV kooliastme üldpädevuste hindamisvahendid elektroonilisse testimiskeskkonda.


4. Töötame välja e-kutseeksamid

 • Viime vähemalt 8 kutseeksami teooriaosad elektroonilisse testimiskeskkonda ning viime läbi testimise.

 

Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine, soetamine ja selle kasutuselevõtt 

1. Toetame üldhariduse digitaalse õppematerjali arendamist

 • Kaasame õpetajate ühenduste eksperdid ning korraldame ülevaate olemasolevast, puuduvast ja vajalikust nõuetele vastavast digitaalsest õppevarast. Toetame üldhariduse digitaalse õppematerjali kättesaadavuse ning ajakohasuse tagamiseks e-koolikotis olevate õppematerjalide seiramist.

2. Kujundavat hindamist toetavad e-hindamisvahendid: loome e-ülesannete kogud

 • Koostame e-ülesannete kogud põhikoolile matemaatika, võõrkeele, loodus-ja sotsiaalainete valdkonnas. Ülesanded on olemas eesti- ja venekeelsete versioonidena. 2018 a. lõpuks on koolidele kasutamiseks vähemalt 48 kogu.


Olulisemaid tulemusi


E-HINDAMINE

Loodusvaldkond

- TÜ ja TLÜ raport „Loodusvaldkonna õpitulemuste hindamine"

- Margus Pedaste – „Uudne lähenemine loodusainete tasemetöödes"

- Elle Reisenbuk – „Uus suund: õpitulemuste välishindamine loodusainetes"


Keel ja kirjandus

- "Eesti keele e-riigieksami kirjutamisosa katsetamise raport" 


ÕPPEVARA ARENDAMINE 

- Õppevara kaardistuse kokkuvõte 

- Õppevara kaardistamise kajastus Õpetajate Lehes: "Õppevaraturul pilt selgemaks"  

Haridus- ja Teadusministri käskkiri tegevuse "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" elluviimiseks.Täiendavat infot
tegevuste kohta leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt. 

 


Kontaktid

Marge Kõiva, programmijuht 

Epp Müil, õppevara arendamine

Rain Sannik, e-tasemetööde ja e-eksamite arendustegevused

Aimi Püüa, e-ülesannete kogude ja e-kutseeksamite arendustegevused