Avaleht / Organisatsioonist / Ajalugu

Ajalugu

Sihtasutus Innove (kuni 2011 dets Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove) loodi 8. juulil 2003 Vabariigi Valitsuse korraldusega ning on registreeritud 3. novembril 2003 registrikoodiga 90008287 mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris. SA Innove jätkab alates 2004. aastast Sihtasutuse Eesti Kutsehariduse Reform tegevusi.

Järgnevalt ülevaade sihtasutuse ajaloo olulisematest pidepunktidest.

1996

Sihtasutuses Eesti Kutsehariduse Reform (SEKR) alustati programmide EL PHARE Kutsehariduse Reform Eestis, EL Phare Ärikoolituse Reformi Programm Eestis elluviimist.

Programmi EL Phare Kutsehariduse Reform Eestis peasuund oli aidata riigil kaasajastada ja ümber orienteerida Eesti kutseharidussüsteemi, et viia see vastavusse muutustega riigi majandus- ja sotsiaalelu valdkonnas.

EL Phare ärikoolituse reformi programmi eesmärk oli toetada ärihariduse arendamise kaudu Eesti majanduse üleminekut turumajandusele. Programmi raames juurutati 4-aastane, praktilise orientatsiooniga ärijuhtimise õppekava Tallinna Kommertskoolis ja 3-aastane õppekava kaheksas majandusliiniga keskkoolis.

Novembris asutati Sihtasutuse Eesti Kutsehariduse Reform juurde Euroopa Koolitusfondi (ETF) partnerorganisatsioonina Kutsehariduse ja Tööhõive Seirekeskus, mille ülesanne oli kirjeldada Eesti kutsehariduse hetkeseisu võttes arvesse olemasolevat haridussüsteemi, tööturgu ja teisi kutseharidusega seotud osapooli ning hinnata Eesti kutseharidussüsteemi efektiivsust.

1997

Sihtasutus jätkas kolme alustatud programmi elluviimist ning lisandus Euroopa Liidu koostööprogrammi Leonardo da Vinci ettevalmistamine Eestis. Leonardo da Vinci on EL koostööprogramm, mis on suunatud kutsehariduse taseme tõstmisele Euroopas. Programm hõlmab kogu kutsealast koolitust. Programmi abil arendati välja ja levitatati uusi kutsekoolituse vorme: koolitusmaterjale, õppekavasid ja õpetusmeetodeid.

Loodi Õppe- ja Praktikateabe Keskus (alates 2003. aastast nimega Karjäärinõustamise Teabekeskus), mis on üks keskus üle-euroopalises EUROGUIDANCE võrgustikus, mis tegutseb Leonardo da Vinci programmi suhteliselt iseseisva osana. Keskuste eesmärk on toetada karjäärinõustajaid Euroopa-sisese vaba liikumise propageerimisel ja Euroopa dimensiooni edendamisel hariduses ja praktilises väljaõppes.

Õppe- ja Praktikateabe Keskuse eestvedamisel otsustati välja arendada olemasoleva Kutsehariduse Seirekeskuse eestvedamisel loodud KETE baasil kutsevalikut ja karjääriplaneerimist toetav internetipõhine infosüsteem, mida saab kasutada nii kooliõpilane, ettevõtja kui ka kutsenõustaja vajaliku informatsiooni leidmiseks. Infosüsteemi koostamisele järgnenud perioodil toimus juurutamine, testimine, kohandamine, konkursi tulemusena pandi süsteemi nimeks Rajaleidja.

1998

Sihtasutus alustas ettevalmistustööd selleks, et Eesti oleks valmis osalema maailmas suurt populaarsust võitnud noorte rahvusvahelistel kutsevõistlustel.

1999

Töötati EL Phare Kutsehariduse Reformi programmi jätkuprojekti kallal Eesti Tööjõu Konkurentsivõime Tõstmine, mille üks eesmärke oli kujundada regionaalse koolituskeskuse mudel ja toetada kolme pilootkeskuse arengut Kagu- ja Ida-Eesti ning Saaremaa kutseõppeasutuste baasil.

Algas projekt Ettevalmistamine Euroopa Liidu Struktuurifondideks Selle eesmärk oli Euroopa Liiduga ühinemist ettevalmistava protsessi toetamine inimressursi arengu seisukohalt konverentside, seminaride ja õppereiside vormis erinevatele sihtgruppidele. Eelkõige keskendus antud projekt Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ettevalmistamisele ja informatsiooni levitamisele maakondliku tasandi valitsusasutuste ja omavalitsuste juhtide seas.

Euroopa Koolitusfondi toetusel viidi läbi projekt Koolitusvajaduste Analüüs, mille käigus valmis Eesti esimene majandussektoruuring. Uuring viidi läbi puidu- ja mööblitööstuse valdkonnas, samuti metalli-, masina- ja aparaaditööstuse vallas. Lisaks viidi läbi regionaalsed tööturu-uuringud Saaremaal, Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis. Kogutud statistilise materjali põhjal toimusid seminarid kohalike omavalitsuste, koolitajate, ettevõtjate ja tööhõiveametite esindajate osalusel. Projekti ühe osana töötati välja kutseõppeasutuse põhitegevuse hindamise kriteeriumid, mis tuginevad sisehindamisele.

Sihtasustus korraldas saatesarja PROFIX tootmise ETVle, mis tutvustas 10 kutseõppeasutust ja seal õpetatavaid erialasid. Saatesarja eesmärk oli populariseerida kutseharidust ning viia põhikooli ja keskkooli lõpetajateni info haridusvõimaluste kohta kutseõppeasutustes. Kümnest saatest koosnev sari oli eetris kahel korral.

2001

Sihtasutus jätkas oma põhiprojektide/programmide rakendamist.
Käivitus kaks uut EL Phare 2000 projekti – Inimressursi arendamine Ida-Virumaal ja Inimressursi arendamine Lõuna-Eestis. Projektid jätkasid regionaalsete kutseõppekeskuste arengu toetamist, millele lisandus karjäärinõustamisteenuse ning kutset omistavate institutsioonide väljaarendamine.

Kutsehariduse ja Tööhõive Seirekeskus nimetati ümber Hariduse ja Tööhõive Seirekeskuseks. Seoses Haridusministeeriumi ümberkorraldamisega liitus seirekeskusega Haridusministeeriumi info- ja statistikatalitus, alustati lisaks analüüsimisele ka haridusstatistika kogumise ja töötlemisega.

2002

Käivitus projekt – Inimressursi arendamine Lääne-Eesti saartel, mille rakendamine toimus Sihtasutuse poolt kuni 2004.a lõpuni. Uus projekt jätkas samuti regionaalsete kutseõppekeskuste arengu toetamist, millele lisandus karjäärinõustamisteenuse ning kutset omistavate institutsioonide väljaarendamine.

Sügisel valmis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoruuring. Sektoruuringute valmimist koordineeris Seirekeskus. Sektoruuringutest tulenevad järeldused aitavad korraldada koolituse sisu ja organisatsioonilist poolt ettevõtjate vajadustest tulenevalt.

2003

Sihtasutus rakendas täiendavalt EL Phare 2002 projekti – Õpipoisi koolitusprogrammide ja võrgustiku arendamine Kirde- ja Lõuna-Eestis ning saarte regioonis, mille eesmärgiks oli alternatiivse koolituskontseptsiooni väljatöötamine kutsehariduses ning koolitajate ning ettevõtete vahelise koostöö tugevdamine kutsealasel väljaõppel. Projekt oli ühtlasi ka viimane Phare poolt toetatav kutseharidusprojekt Eestis ning selle rakendamine kestis 2005.a lõpuni.

Õppe- ja Praktikateabe Keskus nimetati ümber Karjäärinõustamise Teabekeskuseks.

8. juulil 2003. a. loodi Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 426 SA Eesti Kutsehariduse Reform kõrvale Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, mis on registreeritud 03.11.2003 registrikoodiga 90008287 mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.

2004

SA Eesti Kutsehariduse Reformi programmid ja projektid anti järkjärgult Innovele üle.

Anti esmakordselt välja Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind.

Hariduse ja Tööhõive Seirekeskusel algas koostöö Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega CEDEFOP. Seirekeskusest sai ReferNet Eesti koordinaator.

Struktuuritoetuste perioodil 2004-2006 rakendati Eesti Riikliku Arengukava (RAK) kahe meetme projekte:
• meede 1.1 „Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” (toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist)
• meede 4.3 „“Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri moderniseerimine” (toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist)

2005

Septembris nimetati Hariduse ja Tööhõive Seirekeskus ümber Kutsehariduse Seirekeskuseks.

Oktoobris käivitus ESF projekt Töökohapõhise õppe (õpipoisikoolituse) rakendamine kutseharidussüsteemis. Antud projekti kestuseks oli oktoober 2005 – juuni 2008 ning projektis oseles 16 kutseõppekeskust üle Eesti ning kaasatud oli juba 184 praktikaettevõtet. Õppes osales 870 õpipoissi 30 erialal.

Sügisel käivitus Euroopa Sotsiaalfondi toel projekt Ettevõtlusõppe arendamine. Kolme aastase projekti käigus töötati välja kolm ettevõtlusõppe moodulit: baasmoodul, ettevõtlusmoodul ja valikmoodul, sealhulgas mitmed õppematerjalid õpilastele ja metoodiline materjal õpetajale. Arvestades noorte suurt arvutihuvi, loodi ka arvutisimulatsiooni Pizzeria.

Karjäärinõustamise Teabekeskus käivitas Euroopa Sotsiaalfondi toel karjääriteenuste projekti.

2006

SA Innove Arendusprojektide üksus hakkas koordineerima Eesti kutsemeistrivõistlusi ja valmistab noori ette rahvusvahelisteks kutsemeistrivõistlusteks.

2007

Eesti sai rahvusvahelisi noorte kutsemeistrivõistlusi korraldava organisatsiooni WorldSkills liikmeks, ning Eesti noored kokad, tislerid ja mehhatroonikud osalesid sügisel Jaapanis toimuvatel ülemaailmsetel kutsemeistrivõistlustel.

Eesti Leonardo keskus läks SA Innove alt SA Archimedese koosseisu, kus jätkab oma tööd Hariduskoostöö keskuse koosseisus.

Cedefop sõlmis SA Innovega raamlepingu, mille alusel on kutsehariduse seirekeskus Cedefopi partner ning Refernet Eesti koordinaator aastatel 2008-2011.

Struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 on SA Innove määratud rakendusüksuseks järgmiste rakenduskavade prioriteetide raames:
- Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund „Elukestev õpe”
- Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund „Pikk ja kvaliteetne tööelu”
- Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetne suund „Hariduse infrastruktuuri arendamine”

2008

SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus tegeleb programmi Karjääriteenuste süsteemi arendamine rakendamisega.

SA Innove arendusprojektide üksuse all alustati EL Sotsiaalfondist rahastatava kutsehariduse populariseerimise programmiga.

2009

Alates jaanuarist kannab karjäärinõustamise teabekeskus nime karjääriteenuste arenduskeskus.

2010

Innove + SEKR said 15-aastaseks.

2011

Alates jaanuarist moodustati arendusprojektide üksuse ja kutsehariduse seirekeskuse liitmise teel uus üksus: kutsehariduse arendusüksus.

Detsembris muudeti organisatsiooni senine nimi (Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus) sihtasutus Innoveks.

Käivitusid ettevalmistused Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK) liitumiseks Innovega.

2012

1. jaanuarist muutus SA Innove struktuur. Loodi 3 agentuuri: struktuuritoetuste agentuur, kutsehariduse agentuur, üldhariduse ja seire agentuur ning karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus, administratiivkeskus ning finantskeskus. Innovesse tuli REKKist üle kutsehariduse valdkond ning ESF programmid.

SA Innove hakkas tegema ettevalmistusi Tallinna Euroopa Kooli loomiseks.

1. augustisl tulid Innovesse üle kõik senised REKKi tegevused. REKK likvideeriti.

2013

1. jaanuarist loodi SA Innove üldhariduse ja seire agentuuri alla keelekümbluskeskus, mis hakkab ellu viima seni Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) poolt koordineeritud keelekümblustegevusi. Innovesse tulid MISAst üle keelekümblusprogrammi tegevuste koordineerimine, kuid sellele lisandus ka välisriikidest Eesti haridussüsteemi saabunud õpilaste õppetaseme võrdlemine, eestikeelse õppe olukorra kirjeldamine ja hindamine vene koolis.

26. august - avati Tallinna Euroopa Kool.

1. november - SA Innove 10. aastapäeva konverents

2014

1. septembril 2014 alustasid igas maakonnas tööd Innove Rajaleidja keskused, kus pakutakse lõimituna õppenõustamis- ja karjääriteenuseid. Lisaks korraldavad Rajaleidja keskused ka maakondlike nõustamiskomisjonide tööd.
Rajaleidja keskuste võrgustik nõustab aastas enam kui 100 000 inimest.

2015

Jaanuarist alustas Innove tööd uuendatud struktuuriga. Suurimaks muudatuseks oli uus, üld- ja kutsehariduse tegevusi liitev hariduse agentuur.

Innove tegevused on jagatud kolme suure: hariduse, hariduse tugiteenuste ja struktuuritoetuste agentuuri vahel. Agentuuride tegevust toetavad administratiiv- ja finantskeskus ning hariduskogemust viib Eestist kaugemale rahvusvahelise koostöö keskus.

SA Innove koosseisu kuulub ka Tallinna Euroopa Kool.

2016

Valmis Innove arengukava 2016-2020. Uuendatud said organisatsiooni visioon, missioon ja väärtused.