Avaleht / Organisatsioonist

Organisatsioonist

Sihtasutus Innove edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi. Innove on asutatud 2003. aastal ning tegutseb haridusvaldkonnas.

Innove strateegilisi suundi kavandab 7-liikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad: 

Mart Laidmets (nõukogu esimees),  Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler;
Madis Lepajõe, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte ja välissuhete asekantsler;
Pärt-Eo Rannap, Haridus- ja Teadusministeeriumi rahandusosakonna juhataja;
Tatjana Kiilo, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna asejuhataja;
Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja; 
Janar Holm, Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler
Silja Kask, Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika osakonna finantsanalüütik.

Sihtasutust juhib ja esindab juhatus, mille liikmeteks on Katri Targama ja Birgit Lao

Innoves on järgmised struktuuriüksused:

 • Hariduse agentuur, mille eesmärk on eelduste ja võimaluste loomine üld- ja kutsehariduse sisuliseks arenguks ühiskonnas. Eesmärgi täitmiseks on agentuuris uuringute ja arenduskeskus, testide keskus, õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus, õppekava ja metoodikakeskus ning PRÕM projektiüksus.
 • Struktuuritoetuste agentuur, mille eesmärk on korraldada struktuuritoetuste taotlemist, vahendamist ja järelevalvet toetuse saajate ning nende poolt rakendatavate projektide üle. Nimetatud eesmärgi täitmiseks on agentuuri koosseisus järgmised struktuuriüksused: elukestva õppe keskus, tööelu keskus ja järelevalve keskus.
 • Hariduse tugiteenuste agentuur, mille eesmärk on eelduste ning võimaluste loomine hariduse tugiteenuste (eelkõige karjääriteenuste ja õppenõustamisteenuste) sisuliseks arenguks ja toimimiseks ühiskonnas. Agentuuri koosseisu kuuluvad:
  õppenõustamisteenuste keskus ja karjääriteenuste keskus ning 
  Maakondlikud Rajaleidja keskused (15), mille põhiülesanded on:
  a) karjääriteenuste osutamine;
  b) õppenõustamisteenuse osutamine;
  c) maakonna nõustamiskomisjoni töö korraldamine ja läbiviimine;
  d) üleriigilise nõustamiskomisjoni töös osalemine;
  e) teenuseid edendavate maakondlike projektide algatamine ning nendes osalemine;
  f) teenustega seotud maakondliku koostöö koordineerimine haridusasutuste ja teiste ametiasutuste ja organisatsioonide vahel.
 • Administratiivkeskus, mille põhiülesanne on sihtasutuse struktuuriüksuste teenindamine asjaajamise, infotehnoloogia, personalitöö, suhtekorralduse, juriidilise nõustamise ja hangete läbiviimise alal ning sihtasutuse töökeskkonna loomine ja majandamine.
 • Finantskeskus, mille põhiülesanne on sihtasutuse eelarve koostamine ja täitmise jälgimine ning sihtasutuse raamatupidamise korraldamine.
 • Rahvusvahelise koostöö keskus, mille eesmärk on Innove ja Eesti haridusuuenduste ja parimate praktikate rahvusvaheline tutvustamine ja turundamine. Keskuse põhiülesanded on rahvusvahelise koostöö koordineerimine Innove ja teiste organisatsioonide vahel, Innove rahvusvahelise tegevuse konkurentsivõime tõstmine läbi arendustegevuste, rahvusvaheliste projektitaotluste algatamine, projektide koostamise ja rakendamise toetamine ja teostamine.
 • Tallinna Euroopa kool, mille eesmärk on luua Euroopa koolide põhikirja konventsiooni alusel väljatöötatud õppekava alusel õpilastele võimalused alus-, põhi- ja keskhariduse ning huvihariduse omandamiseks, samuti koolikohustuse täitmiseks. 

Põhikiri

Struktuur alates 29.08.2016

Tegevusaruanne 2016
 
(sirvitav versioon)

Arengukava 2016-2020