Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Projektid ja programmid

Projektid ja programmid

Rajaleidja arenduskeskus tegutseb kahe projekti kaudu. Tegu pole mitte ühekordsete projektide, vaid jätkutegevustega, seda eriti tegevuste puhul, mille raames osutatakse piirkondlikke teenuseid.

Õppe- ja karjäärinõustamise programmi eesmärk on tagada, et Eestis pakutav haridus oleks kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav. Selleks viiakse programmi perioodil läbi tegevusi, mis toetavad õppija teadlike valikute kujundamist, suurendavad tema vastutustunnet õpivalikute tegemisel ning aitavad kaasa õppija võimeid arvestavas ja individuaalset arengut toetavas õppes osalemisele.

Academia on õppenõustamis- ja karjääriteenuste osutajate rahvusvaheline vahetus. Valdkonna spetsialistid saavad ühe nädala jooksul tutvuda mõne Euroopa riigi hariduse ja tööhõive süsteemide ning nende raames osutatavate õppenõustamis- ja karjääriteenuste korraldusega. Õppelähetuste rahastamine toimub Leonardo da Vinci programmi (Erasmus+ programm) raames. 

Euroguidance on Erasmus+ programmi raames tegutsev koostöövõrgustik, kuhu kuulub 68 keskust 34st Euroopa riigist. Võrgustiku missioon on Euroopa dimensiooni edendamine riiklikes nõustamissüsteemides läbi elukestva õppe.

ELGPN on karjääriteenuste poliitikavõrgustik. See on loodud selleks, et abistada Euroopa Liidu liikmesriike ja Euroopa Komisjoni karjääriteenuste alase koostöö arendamisel hariduse ja tööhõive valdkonnas.

NICE on üleeuroopaline karjääriteenuste innovatsiooni võrgustik. See on loodud selleks, et toetada elukestva õppe arendamist, soodustades oskusteabe vahetust valdkonna kompetentsikeskuste vahel.

Projekti "Põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside hindamisvahendite komplekti koostamine ja tugispetsialistide koolitamine“ raames töötatakse välja arvutipõhiselt grupis ja individuaalselt suuliselt läbiviidavate hindamisvahendite komplekt, millega saavad psühholoogid õpilaste psüühilisi protsesse hinnata ja riskilaste arengut toetada. Projekti käigus koostatakse testipaketid Eesti koolide 1.-9. klasside õpilaste hindamiseks. Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmi „Riskilapsed ja -noored“ raames käivitunud projektis osalevad partneritena Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Tallinna Ülikool ja SA Innove. Projekt kestab 2016.a aprillini. 

Lõppenud projektid ja programmid leiate meie arhiivist.