Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Nõustamiskomisjonid

Nõustamiskomisjonid

Alates 2014. aasta septembrist alustasid kõikides Eesti maakondades tööd SA Innove poolt moodustatud maakonna nõustamiskomisjonid ning üleriigiline nõustamiskomisjon (alus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §50 lõige 1).

Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

  • sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;
  • koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;
  • alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.

Nõustamiskomisjoni poole pöördumise põhjuseks võib olla soov saada lapsele alushariduse omandamiseks sobiv erirühm, vajadus lükata edasi lapse kooliminek või leida erivajadusega õpilasele põhihariduse omandamiseks võimetekohane õppekava või klass. 

Nõustamiskomisjonis on vähemalt viis liiget, sh eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja ja maa- või linnavalitsuse esindaja. Vajaduse korral võib nõustamiskomisjon kaasata oma töösse ka muid eksperte.

Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest

Maakonna nõustamiskomisjoni koosolekud toimuvad vastava maakonna Rajaleidja keskuses.
Üleriigilise nõustamiskomisjoni koosolekud toimuvad vastava maakonna Rajaleidja keskuses või Rajaleidja arenduskeskuses (Lõõtsa 4, Tallinn). Vajadusel toimuvad koosolekud video vahendusel.

Taotluste esitamine nõustamiskomisjonidele

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotlusi saab esitada 1. märtsist kuni 1. augustini!

Taotluse esitamisel esitab lapse vanem või eestkostja komisjonile:

  • taotluse;
  • lapse isikut tõendava dokumendi (või sünnitunnistuse koopia);
  • arsti kirjaliku otsuse (väljavõtte tervisekaardist ja ravi/taastusravi plaani);
  • koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse kohta pedagoogi poolt koostatud iseloomustuse;
  • vajadusel koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse joonistustööd.

Vajadusel võib nõustamiskomisjon küsida täiendavaid dokumente ja hinnanguid lapse arengu täpsustamiseks.  Esitatud dokumentide ja täiendavalt kogutud info põhjal teeb nõustamiskomisjon lapse parimaid huvisid arvestava ja tema arengut toetava  otsuse.

Kui vajalikud dokumendid ja muu info soovituse andmiseks on olemas, kulub taotluse menetlemiseks kuni 30 päeva.

Taotluse esitamine nõustamiskomisjonile