Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Karjääriteenused / Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamist pakuvad Rajaleidja keskused. Nõustamisteenuse pakkumiseks kuni 18aastastele on vajalik anda nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teenused on kuni 26aastastele tasuta.

Karjäärinõustamine on inimese toetamine teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Nõustamine loob eeldused, et inimene suudab paremini analüüsida iseennast ja oma võimalusi ning planeerida ja ellu viia isikliku karjääriplaani tuginedes elukestva õppe põhimõtetele.

Karjäärinõustaja toetab inimest karjääriplaneerimisel aidates tal suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks.

Nõustaja töö põhisisu ongi kliendi karjääriplaneerimise juhendamine. Ta võib spetsialiseeruda noorte, täiskasvanute, töötute või erivajadustega inimeste karjäärinõustamisele.

Enamasti toimub nõustamine individuaalvestluse vormis, kuid sageli töötatakse ka gruppidega. Individuaalnõustamisel tegeleb nõustaja ühe kliendiga, grupinõustamisel mitme sarnaste vajadustega kliendiga.

Nõustajate metoodika tööriistakast on mitmekesine. Praktikas eksisteerivad kõrvuti matching, humanistlik ja konstruktivistlik nõustamine. Kasutatakse paralleelselt nii teste kui uusimaid meetodeid ja harjutusi. 

Peale otsese klienditöö valmistab nõustaja ette metoodilisi materjale, peab arvestust nõustamiste kohta, teeb koostööd teiste spetsialistidega kliendiga edasiste tegevuste kavandamiseks, kogub ja analüüsib klientidelt saadud tagasisidet. Oluline on ka avalikkuse teavitamine karjääriteenustest – artiklite kirjutamine, seminaridel ja meedias esinemine.