Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Karjääriteenused / Karjääriinfo / Teenuse pakkumine

Teenuse pakkumine

Karjääriinfo vahendamine on haridust, tööturgu, elukutseid ja nende omavahelisi seoseid puudutavate korrastatud andmete edastamine. Karjääriinfo vahendamise tulemusena oskab teenuse kasutaja paremini infot otsida ja hinnata selle relevantsust; samuti suureneb tema valmidus teha oma karjääri planeerimisel erinevate võimaluste hulgast teadlikke kutse-, töö- ja haridusvalikuid. Küllaldane informeeritus loob inimestele valikuvabaduse eeldused, aitab neil leida tõhusamat rakendust tööturul ning soodustab sotsiaalset kaasatust ühiskonda.

Karjääriteenuseid pakuvad spetsialistid nii haridus- kui tööturusektoris.

Noored vanuses 7–26 eluaastat saavad karjääriinfot Rajaleidja keskustest üle Eesti. 


Prioriteetne sihtrühm on üldhariduskoolide kolmanda kooliastme ja gümnaasiumi lõpuklasside õpilased. Olulised sihtrühmad on ka kutseõppeasutuses õppivad noored, koolikohustust mittetäitvad või haridustee katkestanud noored; samuti hariduslike erivajadustega noored.

Kõrgkoolide karjääriteenistused teenindavad ülikooli sisseastujaid, tudengeid ja vilistlasi. Peamised teenused on karjäärinõustamine, tööotsimise juhendamine, töö- ja praktikakohtade vahendamine.

Eesti Töötukassa osakondades on avatud karjääriinfotoad, kuhu võib siseneda iga soovija ning seal juhendatakse neid töö otsimisel, aidatakse koostada kandideerimisdokumente ja valmistuda töövestluseks.