Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Karjääriteenused / Karjääriinfo / Õpiränne

Õpiränne

Õpirändeks nimetatakse ajutiselt välisriigis õppimist formaalharidussüsteemis või sellest väljaspool. Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja kultuurinõukogu on seisukohal, et igal noorel peaks olema võimalus osaleda õpirändes – kas siis oma õpingute ajal, praktika raames või vabatahtlikuna.

Noored loodavad välismaal praktiseerida võõrkeeli ja õppida tundma uusi kultuure. Naastes koduriiki tagasi, tunnistavad noored, et kuigi need ootused said täidetud, sellest enam on nad õppinud tundma iseennast ja arenenud isiksusena. Sellise järelduse tegi 2014 a Norras endise pedagoogi Åsa Karlsson Perez´i koostatud laiapõhjaline doktoritöö, kus uuriti keskkoolinoorte väliskogemuse omandamisega seotud erinevaid aspekte.

Väliskogemust omandama suundumiseks on võimalusi palju. Näiteks välismaale kooli õppima minnes saab noor uusi teadmisi, kogemusi ja oskusi suheldes igapäevaselt uues kultuurikeskkonnas elavate inimestega. Uude keskkonda elama asumine on väga suur muutus. Seetõttu soovitame noortel ettevalmistustega alustada aegsasti- juba aasta-poolteist enne seda, kui tekib plaan minna.

Infot õpirändevõimaluste kohta jagab SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juures tegutseva Euroguidance võrgustik. Õpirändealase info peamine sihtgrupp on karjäärispetsialistid, kuid pakume seda ka noortele – maakondlikel messidel ja karjääripäevade, infomaterjalide, brošüüride ja Rajaleidja veebilehe Euroopa osa kaudu. Sealt saab lugeda välismaale õppima mineku erinevatest võimalustest, rahastamisest jms nii formaalharidussüsteemis kui väljaspool seda. Lisaks leiab sealt näpunäiteid, kuidas õpirändest rohkem kasu saada.

Infot Euroopa õppimisvõimaluste, haridussüsteemide, vahetuste, toetuste ning elukohavahetuse kohta leiab üle-euroopalisest portaalist Learning Opportunities and Qualifications in Europe. Otsingut saab sooritada asukoha, õppekeele, pakutava info keele, koolitusala ja haridustaseme järgi.

Õppenõustamis- ja karjäärispetsialistidel on võimalus osaleda Academia vahetusprojektis. Õppelähetuste rahastamine toimub Erasmus+ programmist. Osalejatel on võimalus ühe nädala vältel tutvuda mõne Euroopa riigi hariduse ja tööhõive süsteemide ning nende raames osutatavate õppenõustamis- ja karjääriteenuste korraldusega.

Lisaks eeltoodule oleme loonud teemaga seotud metoodilisi materjale. Ühe näitena saame tuua Õpirände varalaeka, mis on mõeldud kõigile, kes vahendavad infot välismaale siirdumise, seal viibimise või sealt naasmise kohta. Varalaeka eesmärk on toetada karjäärispetsialisti õpirändajate nõustamises ja neile info andmises.