Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Karjääriteenused / Karjääriinfo / Metoodika

Metoodika

Infovajaduse määratlemise meetoditena on enamasti kasutusel päringuintervjuu ning gruppide puhul infovajaduse uuring. Päringuintervjuu on infospetsialisti ja kliendi vaheline vestlus, mille eesmärk on selgitada kliendi infovajadusi, abistada teda tarvidust mööda relevantse teabe leidmisel või suunata teda infoallika juurde. Päringuintervjuud kasutatakse peamiselt ühe kliendi infovajaduse määratlemiseks. Grupi infovajaduse määratlemiseks kasutatakse infovajaduse uuringut, mida võib teha vaatluse, dokumentide analüüsi ja/või küsitlusena.
 
Karjääriinfo vahendamine toimub kolmel erineval tasemel, millest miinimumtasemel suunatakse noor infoallikate juurde ning noor sooritab infootsingu iseseisvalt (nn eneseabiteenus). Mõõdukas tase tähendab, et infospetsialist aitab noort infootsingul (nn töötajatoega teenus) ning maksimumtaseme puhul sooritab infospetsialist infootsingu ise ja edastab info noorele (nn juhtumipõhine teenus). Juhtumipõhise teenuse korral on töö käik aeglasem, sest väikese karjääriotsuste tegemise valmidusega kliendid vajavad karjääriinfo kasutamisel rohkem abi.

Karjääriinfot vahendavad infospetsialistid noortele suulisel või elektroonilisel suhtlusel personaalselt, elektrooniliste vm materjalide kaudu ning mitmesugustel infoüritustel (nt infomessid, karjääripäevad).

Vastavalt oma koolitusvajadusele saavad infospetsialistid osaleda koolitustel programmi raames väljatöötatud õppekava alusel. Keskuste spetsialistidele korraldatakse regulaarselt teavitusseminare, kus tutvustatakse uusi metoodilisi abivahendeid ja töövõtteid, jagatakse aktuaalset teavet ning häid kogemusi.

Karjääriteenuste arendamise programmi käigus on koostatud materjale infovahendamise tõhustamiseks ja sisukamaks muutmiseks. Infoloengute läbiviimise toetamiseks on koostatud temaatilised karjääriinfo slaidid. Kujundatud slaide ning taustamaterjali karjäärispetsialistile lugemiseks ja kliendile rääkimiseks leiab sealt järgmistel teemadel: elukutsevalik, enesetundmine, haridussüsteem, infootsinguoskused, karjääriplaneerimine, töömaailm, välismaa. Kasulikke soovitusi sisaldavad karjääriteenuseid pakkuva keskuse kodulehe arendamise ning ürituste korraldamise juhtnöörid.

Tuginedes 2008. a tehtud karjäärispetsialistide koolitus- ja metoodikavajaduse uuringule on karjääriinfo spetsialistidele valminud järgmised infomaterjalid: