Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Karjääriteenused

Karjääriteenused

Mis on karjäär?

21. sajandil on karjääri mõiste märgatavalt laienenud – ühesuunalise alt üles liikumise asemel hõlmab sõna karjäär eneseteostust, elukutsevalikut, astumist tööellu, koolitustel osalemist, pensionile jäämist ning tegevust pensionipõlveski. Tööle lisaks on tähtis elukestev õppimine, hobid, suhted lähedaste ning iseendaga.

Karjäär kujuneb erinevate valikute käigus, mida inimesed elu jooksul teevad – see on isiklik teekond, mis on küll mõjutatud keskkondlikest teguritest, kuid peamiselt on siiski inimese enda loodud.


Miks peab karjääri planeerima?

Muutuva tööturu tingimustes on oluline olla kursis haridusmaastikul ja tööturul toimuvaga ‒ see annab võimaluse teadlikult oma karjääri planeerida. Edukaks toimetulekuks on tulevikus üha enam vaja head kohanemisvõimet. Uute kompetentside omandamine peab saama elustiiliks, sest kord koolis õpitu ei taga konkurentsivõimet kogu eluks.

Karjääriplaneerimiseks on vaja tundma õppida iseennast, seejärel haridus- ja töövõimalusi ning langetada iseenda jaoks antud hetkel sobilik valik.


Mis on karjääriteenused?

Karjääriõpe, karjääriinfo vahendamine ning karjäärinõustamine aitavad kaasa sellele, et inimeste valikud on tehtud teadlikult ning tuginevad asjakohasele infole. See omakorda vähendab riigi ja inimese kulutusi juhuslikele õpivalikutele. Inimesed on oma võimetele ja soovidele vastavat tööd tehes õnnelikumad ja produktiivsemad ning seeläbi kasvab ka riigi majandus.

Vaata ka karjääriteenuste menüüd


Kes osutavad karjääriteenuseid?

Karjääriteenuseid osutavad karjäärispetsialistid.

  • Kooli karjäärikoordinaator on spetsialist, kes juhendab, suunab ja korraldab koolis karjääriõppe kavandamist kooli õppekava osana. Kooli karjäärikoordinaator võib töötada nii üldhariduskoolis kui ka kutseõppeasutuses. Karjääriõpe on kooli õppekavades läbiva teemana „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" (põhikoolis ja gümnaasiumis) ja lõimitud üldoskuste moodulina (kutseõppes). Lisaks võib kool pakkuda karjääriõpetust valikainena või valikõpingute moodulina, sellisel juhul töötab koolis karjääriõpetuse õpetaja.
  • Tööturu- ja haridusteemalist infot loob, koondab ja vahendab karjääriinfo spetsialist. Lisaks teavitab ta avalikkust karjääriteenustest ning toetab teisi karjäärispetsialiste (karjäärinõustaja, kooli karjäärikoordinaator) karjääriinfoga.
  • Karjääriplaneerimisel toetab inimest karjäärinõustaja, kes aitab suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks.

Eestis on olemas karjääriteenuste valdkonna kutsestandardid – kooli karjäärikoordinaator, karjääriinfo spetsialist ja karjäärinõustaja.


Kus pakutakse karjääriteenuseid?

Karjääriteenuseid pakutakse nii haridus- kui ka tööturusektoris.

Noored vanuses 7–26 eluaastat saavad infot ja nõustamist oma karjääriplaneerimisega seotud küsimustes Rajaleidja keskustest üle Eesti, mille tegevust koordineerib Innove Hariduse tugiteenuste agentuuri karjääriteenuste keskus. Samuti toetab Innove karjääriõppe arendamist koolides. 

Kõrgkoolide karjääriteenistused teenindavad ülikooli sisseastujaid, tudengeid ja vilistlasi. Peamised teenused on karjäärinõustamine, tööotsimise juhendamine, töö- ja praktikakohtade vahendamine.

Eesti Töötukassa osakondades on avatud karjääriinfotoad, kuhu võib siseneda iga soovija ning seal juhendatakse neid töö otsimisel, aidatakse koostada kandideerimisdokumente ja valmistuda töövestluseks. Töötukassa pakub karjäärinõustamist eelkõige registreeritud töötutele ning koondamisteate saanud inimestele aga ka töötavatele täiskasvanutele.


Kes arendab karjääriteenuseid?

Innove Hariduse tugiteenuste agentuuri karjääriteenuste keskus arendab karjääriteenuseid hariduse valdkonnas. Arendustegevused ja teenuste osutamine toimub Õppe- ja karjäärinõustamise programmi raames. 

Oluline sisend arendustöösse tuleb koostööst rahvusvaheliste partneritega. Hariduse tugiteenuste agentuur osaleb partnerina Euroopa Komisjoni loodud õpirändevõrgustikus Euroguidance, Euroopa karjääriteenuste poliitika võrgustikus, karjäärispetsialistide koolitusele suunatud võrgustikes Academia ja Erasmus NICE.

Olulised dokumendid:

Innove Hariduse tugiteenuste agentuuri karjääriteenuste keskus arendab karjääriteenuseid hariduse valdkonnas.