Avaleht / Rajaleidja võrgustik

Rajaleidja võrgustik

Üle-eestiline Innove Rajaleidja võrgustik pakub tasuta karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26-aastastele noortele ning on partneriks õpetajatele ja lapsevanematele.
 

 • Karjääriteenused (karjääriõpe, karjääriinfo vahendamine, karjäärinõustamine) aitavad kaasa sellele, et inimeste valikud elus on tehtud teadlikult ning tuginevad asjakohasele infole. See omakorda vähendab riigi ja inimese kulutusi juhuslikele õpivalikutele; inimesed on oma võimetele ja soovidele vastavat tööd tehes õnnelikumad ja produktiivsemad ning seeläbi kasvab ka riigi majandus.

 • Õppenõustamissüsteemi eesmärk on piirkondlike õppenõustamiskeskuste loomise ja nõustamiskvaliteedi arendamise kaudu parandada nõustamisteenuse kättesaadavust õpilaste koolist väljalangevuse ennetamiseks ja noorte edasise toimetuleku ning konkurentsivõime suurendamiseks igapäevaelus ja tööturul.

Karjääri- ja õppenõustamisteenuste kättesaadavuse, sidususe ja kooskõlastatud arengu tagamiseks haridustugiteenuste agentuur:

 • vahendab karjääri- ja õppenõustamisteenuste alast infot ja kogemusi nii Eestis kui Euroopas;
 • toetab karjääriinfo vahendamise kaudu õpirännet;
 • korraldab karjääri- ja õppenõustamisteenuste osutamiseks vajalike info- ja metoodiliste materjalide loomist;
 • töötab välja ja arendab karjääri- ja õppenõustamisspetsialistide koolitussüsteemi ning korraldab koolitusi;
 • koordineerib karjääri- ja õppenõustamisteenuste osutamist Rajaleidja keskustes ja karjääriõppe arendustegevusi;
 • töötab välja ja viib ellu karjääri- ja õppenõustamisteenuste kvaliteedi tagamise süsteemi;
 • teavitab avalikkust karjääri- ja õppenõustamisteenustest;
 • kaasab huvigruppe karjääri- ja õppenõustamisteenuste arendusse;
 • esitab ettepanekuid karjääri- ja õppenõustamisteenuste valdkonna arendamiseks ja vajadusel õigusaktide muutmiseks.